Poradentství HAM YU (FENG REN SHUI – čas, člověk, prostor)

Důležitost rozboru energetických poměrů stavby činí na západě z FENG REN SHUI jeden z nejmodernějších směrů stavebnictví. Základem je stanovit funkci zamýšlené stavby, energetické poměry pozemku a okolí a navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýhodňování a prosperitě zamýšlené funkce. Přeloženo do češtiny to znamená, že z pozemku a  jeho okolí dokážeme zjistit například tendenci shromažďovat. Chceme-li tam pak otevřít obchod, budeme mít plné sklady zajímavého zboží, ale žádné zákazníky, prostor nebude ochoten pustit ani chlup. Rodinný dům můžeme situovat do energetického průvanu. Bude se nám špatně spát, špatně se nám bude odpočívat, budeme stále muset něco řešit mimo dům, peníze budou neustále plynout pryč z peněženky. Pokud se včas porozhlédneme a zjistíme předem možné chyby, budeme se sice muset trochu zabývat nápravou, ale ve finále se nám tato starostlivost mnohonásobně vrátí.

Představit si to můžeme na našem zdravotním stavu nebo na našich běžných činnostech. Člověk, alergický na lepek může žít zcela zdravě, pokud přistoupí na určitou úpravu životosprávy. Člověk s chybějící končetinou může pomocí protézy absolvovat daleko namáhavější cestování, než člověk zdravý, ale nepřipravený. Chceme-li hrát s kamarády kuličky nebo petanque, asi si nevybereme prudký kopec, sjezdařský areál nevybudujeme v parku na rovině. Oboje má sloužit zábavě, ale oboje má své zcela specifické požadavky, které musíme splnit, jinak je všechno špatně. Problémem je, že zatímco s rozpoznáním svahu či roviny nemáme žádné potíže, energie krajiny pro nás znamenají velkou neznámou. A bohužel i tady platí, že neznalost neomlouvá.

Přesně stejné požadavky jako park pro petanque či sjezdařský areál má každá funkce prostoru (rodinný dům, obchod…). Exportní firma bude mít výrazně jiné potřeby než firma, vyrábějící pro konkrétního zadavatele. Energie by měly exportní firmě pomoci v rozmachu, zatímco u druhé firmy je důležitá funkce energií v neustálé potřebnosti zadavatele. Pokud první firma nedostane do vínku energie expanzivní, bude se trápit, časem možná skomírat. Pokud ovšem budou působit expanzivní energie na druhou firmu, budou ji ponoukat k hledání dalších možností, může se oslabit na jejich úkor výroba a díky tomu firma může začít mít problémy s původním zadavatelem.

Základem práce starých čínských Mistrů bylo definovat požadavky zamýšlené funkce, zhodnotit chyby a přednosti daného prostoru, posoudit vlohy a vlivy působení prostoru na budoucí požadovanou funkci a navrhnout takové úpravy, aby prostor požadovanou funkci zvýhodňoval a podporoval. Investice, vložené do posouzení Mistra se investorům velmi rychle mnohonásobně vrátí v bezchybné funkčnosti jejich záměrů. Rodinný dům bude skutečně rodinný, to znamená bude držet členy rodiny pohromadě, obchod bude přitahovat zajímavé zboží, ale také lákat a přesvědčovat zákazníky k jejich koupi.

Rozbor podle zásad HAM YU (FENG REN SHUI) neřeší pouze problémy prostoru, ale stejnou pozornost věnuje i času, který odpovídá jak stavbě, tak jejímu pozdějšímu využívání, či lidem, kteří stavbu zamýšlejí a lidem, kterým má stavba sloužit. Nejdůležitějším aspektem výpočtu je ale stále funkce, kterou má stavba splnit. Výpočet tedy zahrnuje prostor stavby, jeho širší začlenění do okolí, funkci stavby, dobu stavby a jejího dalšího využití, vztahy s obyvateli, či provozovateli a uživateli a další aspekty. Výsledkem výpočtu tedy není pouze jakýsi plánek, ale široký rozbor budoucího využití prostoru, jeho kladů a záporů vůči uvažované funkci či lidem a možnosti minimalizace negativních dopadů vyplývajících ze vztahů prostoru, času či lidí.

Výpočet HAM YU:

  • Umožňuje optimalizaci přestavby či výstavby vzhledem k obyvatelům (společníkům), umístění, období stavby a její funkce
  • Upozorňuje na chyby v projektu, které mohou vést k jeho zamítnutí odpovědnými úřady či na chyby, které budou vyvolávat trvalou nepřízeň okolí
  • Předchází možným zhoršením vztahů či nemocí osob, souvisejících s prostorem
  • Hledá optimální časový harmonogram pro jednotlivé činnosti – podání žádostí na úřady, stěhování…
  • Navrhuje rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob podle jejich vztahu s prostorem (jednání na úřadech…)
  • Navrhuje úpravu prostoru, která umožní minimalizaci negativních dopadů vyplývajících ze vztahů prostoru, času či lidí.

Co potřebujeme ke skutečně fundovaným závěrům FENG REN SHUI?

HAM YU:
zeměpisná lokalizace prostoru, časoprostorová orientace člověka (obyvatele)

FENG REN SHUI:
Čas – aktuální doba úvah o změnách, vhodná doba pro změny, event. počáteční čas energetického spojení člověka a prostoru, závislost času na lokalizaci prostoru
Člověk – energetické vztahy všech lidí (lze počítat i se vším, kde známe údaj o vzniku, narození – zvíře, věc, funkce, idea atd.)
Prostor – rozbor prostoru na úrovni nebe, země a člověka
rozbor rozhraní:
1. rozhraní – kůže
2. rozhraní – oděv
3. rozhraní – 1. Horizont (pokoj, lůžko,pracovní stůl)
4. rozhraní – 2. Horizont (byt)
5. rozhraní – 3. Horizont (dům, pozemek)
6. rozhraní – 4. Horizont (krajina – může se rozlišit na jin – noc a jang – den)

Výpočty FENG REN SHUI:
a) předpokládané změny prostoru ( výstavba nového bytu, domu, přestavba starého)
b) problémy společenské či zdravotní, které chceme řešit prostorovou přeměnou
nebo prostorová změna, která se dotkne nemocných lidí či problematických vztahů

ad a) předpokládané změny prostoru ( výstavba nového bytu, domu, obchodu, přestavba starého domu…)
Výpočty se provádějí na těchto úrovních – na úrovni nebe – makrokosmu, na úrovni země – mikrokosmu a na úrovni jejich vzájemných vztahů – na úrovni prostoru pro člověka a rozboru rozhraní. Dále sem vstupují údaje o jednotlivých obyvatelích a údaje o vzájemných vztazích těchto obyvatel. Osobní výpočty člověka vstupují i do výpočtů firem, pokud se například zamýšlená stavba či přestavba týká rodinného podniku, nebo firmy s několika málo společníky. Osobní údaje nevstupují do výpočtů u akciových a podobných společností.

Potřebné doklady

– podrobný popis funkce stavby
– plán přestavby, výstavby či projekt nebo plán prostoru
– katastrální situační mapa, nebo mapa blízkého okolí
– turistická mapa širšího okolí
– data o původní stavbě (datum založení společnosti, postavení domu atd.)
– data narození všech obyvatel či společníků s uvedením místa a hodiny narození

ad b) problémy společenské či zdravotní, které chceme řešit prostorovou přeměnou, nebo prostorová změna, která se dotkne nemocných lidí či problematických vztahů

Výpočty se provádějí opět na všech třech úrovních HAYM YU – na úrovni nebe – makrokosmu, na úrovni země – mikrokosmu a na úrovni jejich vzájemných vztahů – na úrovni prostoru pro člověka, dále sem vstupují údaje o jednotlivých obyvatelích a údaje o vzájemných vztazích těchto obyvatel. Osobní výpočty člověka stejně jako u předchozího bodu vstupují i do výpočtů firem, pokud se například zamýšlená stavba či přestavba týká rodinného podniku, nebo firmy s několika málo společníky. Osobní údaje nevstupují do výpočtů u akciových a podobných společností. Navíc sem vstupují osobní údaje jednotlivých lidí, výpočet jejich zdravotních a energetických zátěží, daleko větší důležitost v tomto případě hraje rozbor 1.,2. a 6. rozhraní.

Vzhledem ke složitosti závěrů lze rozbor provést písemně pouze za příplatek.

Touto tématikou se také zabývá prezentace „Proměny FENG a vliv SHUI“