Medicína

Klasická čínská medicína, tak jak ji my využíváme, pracuje na šesti úrovních člověka, na úrovni mentální, intelektuální, úrovni podstaty člověka, úrovni síly a emocí, úrovni komunikace a energie a úrovni fyzické.

Pro orientaci v problémech klienta je vždy vypracována základní tabulka osobních energií (astrotyp), která nám ukazuje základní aspekty osobního života, tabulka prenatálních energií, která vypovídá o zdravotních zátěžích, zapříčiněné působením časových cyklů kosmických energií během prenatálního vývoje člověka a tabulka postnatálních zdravotních zátěží a energetických zátěží během pozemského života.

K tomu se bere v potaz tabulka aktuálních energií, tedy tabulka energetických cyklů roku, ve kterém se terapie odehrává, eventuálně roků, kdy nemoc vznikla.

Teprve poté nastupuje dotazování, kdy metodou Deseti otázek (kterých je možná sto!) se dostaneme k současným potížím člověka. Porovnáním všech tabulek a dotazování je závěr, kde vznikl problém, metoda Deseti otázek umožnuje odhalit i kořeny problému ve vztazích či v prostoru. Abychom měli jistotu, že jsme se v definování diagnózy nespletli, ověřujeme si závěr pulzovou diagnostikou a vzhledem jazyka klienta.

Návrh terapie je opět napřed porovnáván s tabulkami období, které uvažujeme pro terapii, protože by mohl například podán takový přípravek, který by v nastávajícím horku člověka ještě více ohřál a výsledkem by nebyla harmonie, ale ještě větší disharmonie.

Doporučení terapeuta tedy často nespočívá pouze v podání nápravného prostředku, ale v doporučení úpravy životosprávy a několika či všech oblastech.
Vzhledem k tomu, že konkrétně já spolupracuji se západními lékaři, domlouvám se s nimi v případě potřeby na kontrolním vyšetření (biochemické, CT apod.). Pacient je tak sledován západními lékaři, kteří znají postup terapie původní čínské medicíny a vedou léčení pomocí západních léků v souladu s terapií klasické čínské medicíny.

Terapeutické prostředky:

 • YAO, čínské směsi bylin a ingrediencí z provincie S´čchuan, balené v Kanadě pro terapeuty Evropské univerzity tradiční čínské medicíny
 • Potravinové doplňky Energy
 • Potravinové doplňky Organic Mischen
 • Potravinové doplňky LR
 • Chromoterapie – nanášení barev na akupunkturní body (velmi vhodné pro děti)
 • Doporučení, týkající se hygieny energie, prostoru či času.
  Návštěva je možná po telefonickém objednání, vyšetření trvá cca hodinu.Vzhledem ke složitosti závěrů lze rozbor provést písemně pouze za příplatek.

   Představu o klasické čínské medicíně si můžete udělat z článku „Klasická čínská medicína“:

  Klasická čínská medicína předchází o řadu tisíciletí Tradiční čínskou medicínu. Traduje se, že původní homogenní učení, částečně známé například z NEI JING zakázal KONG ZI (Konfucius) z obavy před depresemi nedostatečně poučených lidí z projevů jangové sféry. Mezi oběma učeními je několik zásadních rozdílů:

  • Základem původní Klasické čínské medicíny je zásada neléčit, ale pouze iniciovat harmonizující procesy v těle. Zasáhnout do organizmu je možné pouze v případě, že je člověk v ohrožení života
  • Zásadní nutností a základem úvah je využití astrobiologických tabulek a YI JING – Knihy proměn
  • Disharmonie (nemoc) nemusí být otázkou organizmu (ale například energií vztahů člověka, energií prostoru…), v tom případě se terapie soustřeďuje na odstranění disharmonie , neléčí se člověk (úprava vztahů, prostoru…)
  • Některé problémy (i zdravotní) jsou naplánovány před narozením člověka pro Cestu života (např. GUI MAI – hexagram 54 jako osobní hexagram). Ty nelze léčit, je možné pouze ulevovat v tíživých situacích. Přejdou samy po vyčerpání daného času
  • Původní Klasická čínská medicína odmítala veškeré násilné zásahy do organizmu, tedy i farmakopéu a akupunkturu, masáže a všechny praktiky, které vnášejí do organizmu cizorodou energii, v současné době je velmi omezeně připouští
  • Terapie spočívají na rozborech a harmonizacích energií, nehovoří se o orgánech

  Diagnostika původní Klasické čínské medicíny

  • Astrobiologie– každá entita musí mít vypracovaný osobní rozbor energií, které určují její postavení ve světě, její silné a slabé stránky, zátěže časové a prostorové (včetně zdravotních), a z nich vyplývající možnosti selhání organizmu, charakterové, personální a profesní vybavení jedince, jeho možnosti a mantinely
  • 10 otázek(Leung Kok – Yen)
  • Diagnostika jazyka a pulzů
  • Rozbor= porovnání a vyhodnocení vzájemného ovlivnění osobních astrobiologických energií pacienta (astrotyp, tabulky prenatální a postnatální bioenergetické zátěže…) a aktuálních energií času event. prostoru (tabulky času, Letící hvězdy…)
  • Rozbor situace pacienta(viz dále typy nemocí v bodě 2-7.)

  Metody terapie původní Klasické čínské medicíny

  • Chronoterapie – terapie v čase nebo časem, využívá energetických vlivů času
  • FENG REN SHUI – využívání vlivů energií prostoru
  • Terapie podle zákonů prvků, hlavně terapie „Matka – syn“
  • JANG SHEN FA – ovlivnění způsobu života, životospráva, aktivační cvičení…
  • Terapie vyplývající z astrobiologických předpokladů člověka (například úprava poměrů nespokojeného vládce, Zvířete astrotypu = energetické mapy člověka)
  • Chromoterapie – aktivace prvků v organizmu barvami, používají se akupunkturní body přehrad, využívá se i semen
  • Rituály – aktivace energetických procesů využitím energií času, prostoru, okolí, společenství, Univerza
  • Farmakopéa – minimální dávky základních čínských směsí, které iniciují potřebné energetické procesy v těle

  Chronoterapie

  Chronoterapie je terapie v čase nebo časem, využívá energetických vlivů času. Nejběžnější je využívání energií sezón, hlavně mezidobí Země (cca leden, duben, červenec a říjen), v Číně Mistři hojně pracovali s dvojtýdny. V akupunktuře je běžné využití dvouhodin.

  Využitím energií ledna (event. dalších mezidobí Země) získáváme možnost navrátit entitu do jeho původní podoby. Z pohledu HAM YU (původní čínské učení, zastřešující veškerá čínská vědění (dnes jsou rozdělena do TCM, FENG SHUI…) je základním předpokladem harmonie entity vyrovnané těžiště. Nejdůležitějším úkolem člověka je vzpřímený postoj v centru vlastních energií, neboť vertikální postoj člověka umožňuje prolínání energie JANG a JIN (Nebes a Země).

  Člověk je svými i okolními aktivitami vychylován a tím ztrácí stabilitu a tím i schopnost využít životní sílu (podobná zásada jako u bojových sportů). Návratem do centra se životní síla obnovuje a znovu rozproudí a díky tomu udělá mimo jiné i pořádek v organizmu. Nejdůležitější indikace: alergie, autoimunní choroby, epilepsie, rakovina, těžké zdravotní stavy…

  FENG REN SHUI

  Využívá se energetických vlivů prostoru a měnících se energií časoprostoru. Nejběžnější je podpora a využití energií sezón, hlavně mezidobí Země (cca leden, duben, červenec a říjen) pro proměny prostoru nebo rituály. Můžeme k harmonizaci například využít souvztažnosti času – mezidobí Země a prostoru – střed prostoru. Přestavba nebo úprava prostoru pak napomáhá k návratu k původnímu určení energií člověka.

  Práce s prostorem je nutná hlavně v případech, kde není nemoc vázána na organizmus (zjistíme z rozboru astrobiologických dat) a je vázána na prostor. Důležitá úprava spočívá například v uvolnění energetických drah prostoru. Měli bychom o ní uvažovat ve všech případech blokád, QI NI apod. Většinou se využívá rituálů, které se předepisují pro konkrétní kausy. Často jsou doplněny mantrami (Leung Kok-Yen).

  Terapie podle zákonů prvků, hlavně terapie „Matka – syn“

  Základem Klasické čínské medicíny je zásada neléčit, ale pouze iniciovat harmonizující procesy v těle. Zasáhnout do organizmu je možné pouze v případě, že je člověk v ohrožení života. Proto harmonizační cesty málokdy směřují přímo do prvku, který přináleží nemocnému orgánu (hepatitida – játra = Dřevo), ale pracuje se s matkou (Voda). Matka ví, co dítě potřebuje, sama zařizuje cestu potřebné nápravy.

  JANG SHEN FA

  Člověk je optimálně uzpůsoben pro svou životní pouť. Je definována přirozenost člověka, muže, ženy. Pokud některá z těchto přirozeností není naplněna, dochází k problémům a nemocím. Ovlivnění způsobu života, životospráva, aktivační cvičení vydatně přispívají k obnově harmonie a často vyřeší zdravotní problémy bez nutnosti vnějších zásahů.

  Terapie vyplývající z astrobiologických předpokladů člověka

  Terapií, vyplývajících z astrobiologických předpokladů je celá řada. K nejčastějším patří uspokojení nemocného vládce, Zvířete astrotypu (energetické mapy člověka), problémy hexagramů Cesty života ovšem mohou být natolik závažné, že sáhneme po farmakopei.

  Chromoterapie

  Chromoterapie je aktivace prvků v organizmu barvami, používají se akupunkturní body přehrad, využívá se i semen (není původní metodou). Mimořádně výhodná terapeutická metoda hlavně pro děti, na prsty rukou se nanášejí barevné tečky na akupunkturní body přehrad podle barev prvků (vlastní barva prvku zvyšuje činnost, ovládající barva prvku snižuje). Účinek je prakticky stejný jako u akupunktury, ovšem terapii nepředchází strach z bolesti. Pro zvýšení účinku lze použít barevná semena, kde teplá a vlhká kůže začne vyvolávat v semenu energie klíčení a vkládá tak navíc do organizmu energii Dřeva (hojení).

  Rituály

  Rituály patřily k nejčastěji ordinovaným preventivním opatřením i terapiím, rituál měl zajistit zdárný průběh dalšího bytí, preventivně předcházet případným problémům.

  Dnes je ponejvíc používáme pro opakovanou aktivaci energetických procesů. O nejznámějších terapeutických rituálech ani neuvažujeme, jsou to běžné dětské hry např.

  Vařila myšička kašičku“ = stimulace činnosti mozku, rozvoj SHI SHEN = Vědomé mysli, harmonizace psychického stavu dítěte (zklidnění nebo naopak aktivace), ukládání těchto aktivit do paměti dítěte.

  Kovej, kovej kováříčku“ – aktivace KI1 = aktivace jinu, výhodná terapie při nadýmání dítěte.

  Šel pan učitel“ – aktivace akupunkturních bodů tváře, třetího oka, GV26 a propojení CV a GV.

  Společenské dětské hry pak připravují dítě na vstup do světa lidí, např.

  Zajíček v své jamce“- uvědomění si nutnosti proměny svého postavení a možnost vlastního zásahu,

  Eliška, Eliška nebyla pyšná“ – vnímání, konfrontace a přizpůsobování se cizorodým energiím, výchova proti xenofobii…

  Do rituálů spadají dlouhodobější aktivační cvičení nebo mantry. Např. anglický lékař čínské medicíny si-fu Jeff Roberts předepisuje sestavy cviků při zdravotních problémech, např. „cvičení na úpravu činnosti žlučníku“, Leung Kok-Yen ordinoval přímo mantry.

  Farmakopéa

  Minimální dávky základních čínských směsí, které iniciují potřebné energetické procesy v těle.