Čínská astrologie

Pro pochopení myšlení původních čínských lékařů je nutné se seznámit s jejich myšlením. Základní hybnou silou všech úvah byla nemožnost kontaktu lékař – pacient. V mnoha případech lékař, přestože za zdraví pacienta ručil vlastním životem, pacienta nikdy neviděl. Jeho doporučení se mohla opírat pouze o výpočty, proto výpočty musely obsahovat detailní rozbor všech aspektů, týkajících se pacienta, například neustále aktualizované rozbory energií času, prostoru a společenských jevů. Teprve výsledek porovnání těchto výpočtů mohl přinést relevantní pohled na aktuální stav pacienta a vést k opravdu přínosným doporučením.
Pro výpočty jsou stěžejní dva údaje. Údaj o stavu pacienta ve chvíli prvního nadechnutí a údaje o aktuálním stavu energií v uvažovaném období. Ve chvíli prvního nadechnutí je energetická výbava člověka ideální, přesně taková, jakou si člověk vybral pro optimální zvládnutí úkolů pozemského života. Výsledkem běhu života je posunutí od původního stavu a právě toto posunutí vyvolává disharmonii. Úkolem terapeuta je toto posunutí formulovat a vést terapii tak, aby se pacient co nejdřív vrátil do původního stavu.

Chvíle prvního nadechnutí

Podle dávných učení se svět dělí na jinovou a jangovou sféru. Představiteli jinové sféry jsou 3 herci (SAN ZAI), čas, člověk a prostor.

Konkrétní jedinec vstupuje na své pozemské pouti do dění Tří Herců – Času, Člověka a Prostoru chvílí prvního nadechnutí. Tuto chvíli si vybíráme v bardu mezižití právě proto, že nám dodává takové energetické vybavení pro život, jaké budeme pro splnění všech očekávaných úkolů potřebovat.

V čase působí různé cykly energií, které svým zrozencům, tedy lidem, narozeným v době jejich vlády, vtisknou své vlastnosti a díky jim budeme schopni naplnit své poslání (v akupunktuře například využíváme cyklus Otevření hmoty = biologické hodiny – čas otevření meridiánů).

Další energie získáme od prostoru – Evropa nám například poskytuje energii Kovu, střed Evropy nám dodává silnou energii Země, a samozřejmě můžeme získat ještě přesnější výpočty vložením dalších informací o energiích pomocí specifikace námi obývaného prostoru.

Svůj díl energií nám předají také naši rodiče.

Při narození si na svět přinášíme celkem pět energetických sad, které se stávají naším základním energetickým vybavením:

  •  Čas
  • Prostor
  • Matka
  • Otec
  • LIANG – dar nebes

Výpočty se týkají čtyř komponent, neznámý LIANG, dar nebes přináší člověku možnost nebýt determinován a svobodně tak rozhodovat o vlastním osudu.

Čínská astrologie – Astrotyp

Astrotyp nám předkládá rozbor energií času chvíle prvního nadechnutí. Tyto energie určují postavení entity ve světě, její silné a slabé stránky, možnosti selhání organizmu, charakterové, personální a profesní možnosti a z nich vyplývající zátěže (včetně zdravotních). Smysl astrotypu je ve využití všech možností člověka, možností potenciálních i možností aktuálních. Shrneme-li vše, co můžeme o astrotypu říct, pak jeho hlavní úlohou je pomoc při vyhledávání, definování a odstraňování disharmonií, které nás provázejí životem jako poruchy nebo nemoci našeho těla i duše či životní problémy a samozřejmě hlavně prevence těchto potíží.

Příklad:

Dívenka, 11 let, krasobluslařka se slibnou budoucností, začala víc trénovat, chtějí ji pro lední revue. Jedničkářka, naprosto bezproblémové dítě, se najednou začala v noci pomočovat, i když ji posléze v noci budili. Vyšetření na nefro neprokázalo nic.

Podle astrotypu 5xVoda, jeden Kov. Terapeutka doporučila vzhledem k prvkovému zastoupení (5x Voda = chlad, Kov = prochládání) a stálému zvyšování chladu, který přináší trénink na ledu při krasobruslení skončit s bruslením a nechat si jenom sportovní gymnastiku, což byl doplňkový sport. Maminka odmítla s tím, že bruslila už i babička a že se to dědí.

Po skoro dvou měsících se matka ozvala znovu. Dopadlo to tak, že dívka se pomočovala i několikrát za noc, takže maminka jí jen tak na okraj navrhla skončit s ledem. Dívka nadšeně souhlasila, takže kapitulovala i dominantní matka. Poté se pomočení opakovalo pouze jednou, a to prý mělo souvislost s nachlazením.

Tabulky prenatální a postnatální bioenergetické zátěže

Ze základní tabulky astrotypu nám vycházejí mantinely, v nichž se člověk může pohybovat, potencialita člověka. Můžeme hovořit o jeho charakteru, zdravotních a profesionálních předpokladech, stranou nezůstanou ani jeho vztahy. Podrobnějších informací dosáhneme pomocí dalších výpočtů. Nejběžnější jsou tabulky prenatální a postnatální bioenergetické zátěže, které nám zpřesňují pohled na zdravotní stav člověka. Ukazují nám dvanáct oblastí organizmu (jinové dřevo až jangová voda), jejich sílu, schopnost zvládat nadměrné nároky atd. Pokud disharmonie (nemoc) je v oblasti, která nepoukazuje na labilitu organizmu v tabulce prenatální a postnatální bioenergetické zátěže, není disharmonie projevem nedostatku organizmu, ale vyjadřuje negativní vliv energií prostoru, společenských jevů (školní fobie) či dalších způsobů ataků na organizmus. Takovéto disharmonie se nedají léčit, zde je nutné vyrovnat vliv energií prostoru, společenských jevů nebo dalších příčin disharmonie, tím automaticky dochází i k úpravě zdravotního stavu.
Prenatální a postnatální tabulky se používají hlavně k prevenci. Jednoznačně z nich lze určit rizikové faktory závažných chorob (rakovina, diabetes, typy alergií apod.), vhodnou životosprávou, event. včasnou prevencí (chronoterapie) lze potom těmto chorobám úspěšně předcházet.

Životní a osobní hexagramy

Do posledního sloupce astrotypu zapisujeme hexagram Knihy proměn. Hexagram v tabulce je základním vyjádřením energie konkrétního dne a pro člověka či jiného zrozence se stává jeho životním hexagramem. Vytvořením celé karty astrotypu, tedy základní tabulky astrotypu plus tabulky prenatální a tabulky postnatální zátěže získáme ještě čtyři osobní hexagramy, které zobrazují uzlové body našeho života a stávají se průvodci naším životem nebo chcete-li osudem. Hexagramy jsou pro nás vodítkem v těžkých životních situacích člověka (včetně zdravotních), hledáme v nich odpovědi na nejefektivnější cestu z problému ven. Některé z nich přímo definují možnost zhoršení zdravotního stavu (hexagram 54, 19…)

Tabulky aktuálních energií

Naprosto nezbytnou tabulkou pro práci čínského lékaře jsou tabulky aktuálních energií času a časoprostoru. Tyto tabulky obsahují rozpis základních energií na časové cykly jednotlivých roků a lze z ní dělat závěry, jaké problémy (výkyvy počasí, katastrofy, onemocnění…) se budou v tomto roce objevovat ve zvýšeném počtu.
Porovnáváním základních výpočtů člověka a aktuálních tabulek energií získáváme informace o konfliktním nebo naopak pozitivním vlivu energií na pacienta v současnosti nebo blízké budoucnosti. Terapii potom vedeme s přihlédnutím k těmto závěrům. Zásadně bychom se měli vyhnout přímé konfrontaci terapie a aktuálních zátěží, vždy pacienta poškodí, minimálně bude mít nepříjemné pocity (ekzémy, návaly, pocení…). V případě konfliktních energií čekáme na nejbližší mezidobí země (cca leden, duben, červenec a říjen). Použitím chronoterapie pak umožníme navázání zamýšlené terapie bez nepříjemných následků. Pokud by čekání pacienta poškodilo, musíme volit jiný druh terapie.